فیلم | نمایی جالب از سیلاب خطرناک روز گذشته در آبشار فصلی الهک
فیلم | نمایی جالب از سیلاب خطرناک روز گذشته در آبشار فصلی الهک
نمایی جالب از سیلاب خطرناک حاصل از بارندگی ناشی از سامانه مونسون در آبشار فصلی الهک به ثبت رسید.

 

نمایی جالب از سیلاب خطرناک حاصل از بارندگی ناشی از سامانه مونسون در آبشار فصلی الهک به ثبت رسید.