گزارش تصویری | پایان ۳۹ سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد
گزارش تصویری | پایان ۳۹ سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد
پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک پس از 39 سال گمنامی و جاویدالاثری در ایذه تشییع و خاکسپاری شد.

آژانس خبری ایذه (ایزنا) ؛ پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد.

عکاس: وحید اورکی

تشییع و خاکسپاری پیکر سردار شهید لجم اورک در ایذه

گزارش تصویری | پایان ۳۹ سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

گزارش تصویری | پایان 39 سال چشم انتظاری/پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه تشییع و خاکسپاری شد

برگزاری مراسم استقبال از پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه

برگزاری مراسم استقبال از پیکر سردار شهید اسماعیل لجم اورک در ایذه